TỔNG HỢP LỆNH CCNA CISCO

TỔNG HỢP LỆNH CCNA CISCO

Lệnh Cisco truy cập vào các chế độ

Mô tả

Lệnh

User mode (chế độ user)

Switch>​​ 

Enter Privilege mode (vào chế độ đặc quyền)

Switch>enable

Privileged mode (chế độ đặc quyền)

Switch#

Enter configuration mode (vào chế độ cấu hình)

Switch#configure terminal

Global Config mode

Switch(config)#

Vào Interface mode

Switch(config)#interface fa0/1

Interface mode

Switch(config-if)

Return to global configuration (Trở về Global Config)

Switch(config-if)exit

Exit Global Config mode (Thoát Global Config)

Switch(config)#exit

Return to user mode (Trở về user mode)

Switch#disable

Logout (Đăng xuất)

Switch>exit

 

Các phím tắt thông dụng

Mô tả

Phím tắt

Recall Previous command (Gọi lệnh Previous)

Mũi tên lên hoặc <Ctrl> p

Recall Next command (Gọi lệnh Next)

Mũi tên xuống hoặc <Ctrl> n

Bắt đầu lệnh

<Ctrl> a

Kết thúc lệnh

<Ctrl> e

Xóa input

<Ctrl> d

Thoát Configuration Mode

<Ctrl> z

Làm mới output trên màn hình

<Ctrl> R

Hoàn thành lệnh

TAB

 

Lệnh cấu hình switch CISCO

Mô tả

Lệnh

Configure device system name (Cấu hình tên thiết bị)

Switch(config)#hostname sw1

Sets the encrypted enable password (Thiết lập mật khẩu mã hóa)

Switch(config)#enable secret cisco

Sets the unencrypted enable password (Đặt mật khẩu không mã hóa)

Switch(config)#enable password cisco

Enable password encryption on all clear text password within the configuration file (mã hóa tất cả các mật khẩu trong file cấu hình)

Switch(config)#service password-encryption

Configure a Message Of The Banner, with an ending character of $ (cài thông báo cho banner, kết thúc bằng $)

Switch(config)#banner motd $

Assign IP address to vlan (gán ip cho vlan)

Switch(config)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip addr 172.22.1.11

255.255.255.0

Assign Default gateway, note the mode: gán default gateway.

Switch(config)#ip default-gateway 10.1.1.1

Select one interface: chọn 1 interface.

Switch(config)#int fa0/1

Select a range of interfaces (version dependant): chọn 1 dải interface.

Switch(config)#int range fa0/1​​ ​​ 12

Set the interface description: Viết mô tả cho interface.

Switch(config-if)#description

Add vlan using config mode: thêm vlan sử dụng config mode.

switch(config)#vlan 11 switch(config-vlan)#name test

Configure Interface fa0/1 @ speed 100 Mbps and full duplex: Cấu hình int fa0/1 tốc độ 100Mbps và full duplex.

Switch(config-if)#speed 100 Switch(config-if)#duplex full

Assign interface to vlan: gán int cho vlan.

switch(config-if)#switchport access vlan 11

Enable Port Security: Bật bảo mật port.

Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport port-security Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

Disable Interface: tắt int

Switch(config-if)shutdown

Enable Interface: cho phép int hoạt động.

Switch(config-if)no shutdown

Configures 5 Telnet sessions each with a password of ‘cisco’: cho phép 5 phiên Telnet một lúc, mật khẩu là cisco.

Switch(config)#line vty 0 4

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#password cisco

Enable and define console password of ‘cisco’: Kích hoạt và đặt mật khẩu cho console là cisco.

Switch(config)#line con 0

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#password cisco

Synchronise console messages (keep what you have typing on the screen): Đồng bộ thông báo console, giữ những gì bạn đã gõ trên màn hình.

Switch(config-line)#logging synchronous

Set the timezone and automatically adjust: Thiết lập timezone và tự động thay đổi.

Switch(config)#clock timezone gmt 0 Switch(config)#clock summer-time gmt recurring

Sets the switch priority for the vlan: Thiết lập priority cho vlan.

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

Enables portfast: Kích hoạt portfast.

Switch(config)#int fa0/1

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

Enables RSTP: Bật RSTP, có tùy chọn khác là PVST và MST.

Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Creates a vlan: Tạo vlan. Lệnh này được thực hiện trong config mode, không phải trong vlan database và lệnh int vlan không tạo vlan.

Switch(config)#vlan 2 Switch(config-vlan)#name sales

Assign an interface to vlan 2: Gán int cho vlan 2.

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Buộc int là trunk vô điều kiện. Có thể chọn chế độ khác là access và dynamic.

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Gán thủ công switch vào miền VTP. Switch tự động trở thành 1 phần của miền VTP nếu nó đang trong miền "null" và nhận VTP frame.

Switch(config)#vtp domain lab

Thay đổi VTP mode từ chế độ mặc định là server sang client. Trong client mode thì không thay đổi được nữa.

Switch(config)#vtp mode client

 

Lệnh cấu hình router Cisco

 

Set a console password to cisco: Đặt mật khẩu console là Cisco.

Router(config)#line con 0
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password cisco

Set a telnet password: Đặt mật khẩu telnet.

Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password cisco

Stop console timing out: Console không bị log off.

Router(config)#line con 0
Router(config-line)#exec-timeout 0 0

Set the enable password to cisco: Đặt mật khẩu enable là cisco.

Router(config)#enable password cisco

Set the enable secret password to peter:

Đặt mật khẩu secret là peter. Mật khẩu này ghi đè lên mật khẩu enable và được mã hóa trong file cấu hình.

Router(config)#enable secret peter

Enable an interface: Bật interface.

Router(config-if)#no shutdown

To disable an interface: Tắt interface.

Router(config-if)#shutdown

Set the clock rate for a router with a DCE cable to 64K: Đặt clock rate cho router với cáp DCE là 64000.

Router(config-if)clock rate 64000

Set a logical bandwidth assignment of 64K to the serial interface: Gán băng thông logic cho serial interface.

Router(config-if)bandwidth 64

To add an IP address to a interface: Thêm IP cho interface.

Router(config-if)#ip addr 10.1.1.1 255.255.255.0

To enable RIP on all 172.16.x.y interfaces: Bật RIP trên tất cả interface 172.16.x.y.

Router(config)#router rip

Disable RIP: Tắt RIP.

Router(config)#no router rip

To enable IRGP with a AS of 200, to all interfaces: Bật IRGP với AS 200 cho tất cả interface.

Router(config)#router igrp 200
Router(config-router)#network 172.16.0.0

Disable IGRP: Tắt IGRP.

Router(config)#no router igrp 200

Định tuyến tĩnh remote network là 172.16.1.0, với mask là 255.255.255.0, next hop là 172.16.2.1, với cost là 5 hop.

Router(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 5

Disable CDP for the whole router: Tắt CDP cho cả router.

Router(config)#no cdp run

Enable CDP for the whole router: Bật CDP cho cả router.

Router(config)#cdp run

Disable CDP on an interface: Tắt CDP trên interface.

Router(config-if)#no cdp enable

Enable the http server to SDM can be used: Bật http server để dùng SDM.

Router(config)#ip http server

Defines a username and password: Đặt username (sue) và mật khẩu (cisco). Có thể dùng để xác thực PPP hoặc truy cập của người dùng.

Router(config)#username sue password cisco

Xác định file local host trong unix, kiểu như:

/etc/hosts in unix

Router(config)#ip host mypc 10.1.1.3

Vô hiệu hóa Disables DNS lookup. Hữu ích khi lệnh bị gõ lỗi.

Router(config)#no ip domain-lookup

Thiết lập băng thông logic (không phải vật lý) cho interface. Thường được sử dụng bởi các giao thức định tuyến, truy vấn SNMP.

Router(config)#int s0

Router(config-if)#bandwidth

Thiết lập physical clock

Router(config-if)#clock rate 64000

Set the serial interface WAN encapsulation: Ngoài hdlc còn có tùy chọn khác là PPP và frame-relay.

Router(config-if)#encapsulation hdlc

Authentication on PPP is optional: Xác thực trên PPP là tùy chọn. Lệnh này bật chap trên interface, tùy chọn khác là PAP.

Router(config-if)#ppp authentication chap

Chọn kiểu LMI. Nếu kiểu LMI không được cấu hình đúng nó sẽ được phát hiện tự động.

Router(config-if)#frame-relay lmi-type cisco

Định tuyến tĩnh. Kiểu định tuyến tĩnh có Administrative Distance (AD) là 1, do đó nó sẽ ghi đè lên bất kỳ định tuyến động nào.

Router(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0

10.1.2.1

Enables RIP version 1 on all LOCAL interfaces which have a 10.x.x.x address: Bật RIP v1 trên tất cả LOCAL interfaces có địa chỉ la 10.x.x.x.

Enables RIP version 2: Bật RIP v2

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Router(config-router)#version 2

Enable the router to provide a DHCP service: Thiết lập DHCP trên router.

Router(config)#ip dhcp pool MYPOOL

Router(dhcp-config)#network 10.1.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 10.1.1.1 Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.99

Thiết lập config register: Chỉ định việc router sẽ làm khi nó khởi động.

Router(config)#config-register 0x2102

Tạo sub logic interface dưới physical interface.

Kích hoạt 802.1q trunking trên interface.

Đặt địa chỉ IP.

Router(config)#int fa0/0.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1

Router(config-subif)#ip address 10.1.1.1

255.255.255.0

Bật OSPF trên bất kỳ local interface nào bắt đầu bằng địa chỉ IP 10.1.x.x.

Router(config-)#router ospf 1

Router(config-router)#network 10.1.0.0

0.0.255.255 area 0

EIGRP có thể cấu hình giống với RIP hoặc sử dụng tùy chọn mask.

Router(config)#router eigrp 1

Router(config-router)#network 172.16.0.0 Or

Router(config-router)#network 172.16.2.0

0.0.0.255

Thiết lập chuẩn ACL. Chuẩn này sử dụng số từ 1 đến 99.

Router(config)#access-list 1 permit

172.16.1.1

Thiết lập Extended ACL. Địa chỉ đầu tiên là địa chỉ IP nguồn.

Router(config)#access-list 101 deny tcp host

172.16.1.1 host 172.16.2.1 eq telnet Router(config)#access-list 101 permit ip any any

Use the group command to attach an ACL to an interface: Sử dụng lệnh group để gắn ACL vào interface.

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip access-group 1 out

Ví dụ về sử dụng tên ACL thay vì số.

Router(config)#ip access-list extended my_list

Router(config-ext-nacl)# deny tcp host

172.16.1.1 host 172.16.2.1 eq ftp

Router(config-ext-nacl)# permit ip any any

Gán ACL cho interface bằng tên.

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip access-group my_list in

Configuring a static NAT to allow a server to be access via the Internet, using the IP address on interface s0/0/1: Cấu hình NAT tĩnh để cho phép truy cập server qua Internet, sử dụng địa chỉ IP trên interface s0/0/1.

Router(config)#ip nat inside source static

10.1.1.2 interface s0/0/1

Defining interface which NAT takes place between: Xác định interface mà NAT xảy ra.

Router(config)#int fa0/0.1

Router(config-if)#ip nat inside

Enables RIPng: Bật RIPng

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#ipv6 router rip ccna

Router(config)#int s0/0/0

Router(config-if)#ipv6 rip ccna enable

 

Các lệnh đặc quyền (Privilege Commands) trên Switch

Mô tả

Lệnh

Bật hộp thoại setup tự động khi thiết bị khởi động mà không có cấu hình.

Switch#setup

Displays the config held in DRAM. Which is lost if not copy run start command is not used: Hiển thị cấu hình lưu trong DRAM. Cấu hình này bị mất khi lệnh not copy run start không được sử dụng.

Switch#show running-config

Displays the NVRAM (None volatile) config: Hiển thị cấu hình NVRAM.

Switch#show startup-config

Saves the config: Lưu cấu hình, nếu không có lệnh này tất cả các thay đổi, cấu hình sẽ bị mất.

Switch#copy running-config startup-config

Saves the running config to a TFTP server: Lưu cấu hình đang chạy vào TFTP server.

Switch#copy running-config tftp

Copies IOS files to a TFTP server: Sao chép file IOS vào TFTP server.

Switch#copy flash tftp

Copies files from a TFTP server the device flash: Copy file từ TFTP vào thiết bị flash.

Switch#copy tftp flash

Erase the config held in NVRAM: Xóa cấu hình lưu trong VNRAM. Nếu thực hiện lệnh này kèm với reload thì tất cả cấu hình sẽ bị mất.

Switch#erase startup-config

Reboots the device: Khởi động lại switch.

Switch#reload

Abort sequence: Hủy một lệnh, thủ tục

<Shift> <Ctrl> 6

Suspend Telnet Session: Tạm dừng phiên telnet

Nhấn cùng lúc <Shift> <Ctrl> 6, thả hết các phím ra và nhấn ngay x

Show the current sessions: Xem phiên hiện tại, phiên nào có * là phiên hiện hoạt.

Switch#show sessions

Forcible closes a telnet session: Buộc đóng một phiên telnet.

Switch#disconnect

Set the device local clock: Thiết lập giờ địa phương cho thiết bị. Lệnh này không được thực hiện trong chế độ cấu hình.

Switch#clock set 10:00:00 april 2 2008

Display the IOS version along with other useful info: Xem phiên bản IOS và các thông tin hữu ích khác như uptime hệ thống, cấu hình register...

Switch#show version

Xem nội dung file của flash.

Switch#show flash

Xem giờ.

Switch#show clock

Xem user hiện đang đăng nhập.

Switch#show users

By default displays the last 10 commands: Xem 10 lệnh vừa dùng.

Switch#show history

Displays the ARP cache: Xem cache ARP.

Switch#show arp

Displays the spanning tree status on vlan 1: Xem trạng thái spanning tree trên vlan 1.

Switch#show spanning-tree vlan 1

Lists all the configured vlans: Liệt kê tất cả vlan đã cấu hình.

Switch#show vlan

Displays VTP info such as VTP mode, VTP domain, VTP counter: Xem thông tin VTP như chế độ, miền, bộ đếm.

Switch#sh vtp status

Ping selected address: Ping một địa chỉ IP.

Switch#ping 10.1.1.1

Extended ping: Phải thực hiện trong chế độ privilege.

Switch#ping

Display the interface status: Hiển thị trạng thái interface.

Switch#show int fa0/1

Displays the vlan status and the IP address VLAN 1 (often the management vlan): Xem trạng thái VLAN 1.

Switch#show interfaces vlan 1

Displays a list of CDP neighbours: Xem danh sách CDP.

Switch#show cdp neighbors

Extended information on the above: Xem nhiều thông tin hơn lệnh trên.

Switch#show cdp neighbors details

Display CDP packets as they arrive: Xem các gói CDP khi chúng đến.

Switch#debug cdp packets

Display ping packets as they arrive: Hiển thị các gói ping khi chúng đến.

Switch#debug icmp packets

Display switch MAC Addresses table. These entries are learnt from the source mac address in the Ethernet frames: Xem bảng địa chỉ MAC, lấy từ địa chỉ MAC nguồn trong Ethernet frame.

Switch#show mac address-table

 

Các lệnh đặc quyền (Privilege Commands), lệnh show trên Router

Yêu cầu

Lệnh Cisco

Vào chế độ đặc quyền

enable

Trở về user mode từ privileged

disable

Thoát router

logout/exit/quit

Xem phiên bản router

Router#show version

Xem cấu hình hiện tại (DRAM)

Router#show running-config

Xem cấu hình startup (NVRAM)

Router#show startup-config

Xem dung lượng file IOS, flash

Router#show flash

Xem tất cả log router ghi lại.

Router#show log

Xem trạng thái interface của interface e0

Router#show interface e0

Displays the interface operational status and IP addresses for all router interfaces: Xem trạng thái hoạt động của interface và địa chỉ IP cho tất cả các interface router.

Router#show ip interface brief

Xem kiểu cáp trên s0

Router#show controllers 0

Xem các thiết bị cdp đã kết nối

Router#show cdp neighbor

Xem thông tin chi tiết trên tất cả các thiết bị

Router#show cdp entry *

Displays all the configured routing protocols: Xem tất cả các giao thức định tuyến đã được cấu hình.

Router#show ip protocols

Displays the IP routeing table: Hiển thị bảng định tuyến IP.

Router#show ip route

Hiển thị access list

Router#show access-lists

Xem router nào thấy được switch ISDN

Router#show isdn status

Displays the NAT translations: Xem các NET translation.

Router#show ip nat translations

Xem cấu hình cáp vật lý:

DTE/DCE, x.21, V.35,

RS232

Router#show controllers s 0

Displays the end-to-end status: Hiển thị trạng thái end-to-end

Router#show frame-relay pvc

Displays the type of LMI and the number LMI frames: Xem kiểu LMI và số khung LMI.

Router#show frame-relay lmi

Displays the frame relay inverse ARP table: Hiện thị bảng frame relay inverse ARP.

Router#show frame-relay map

Xem danh sách ospf neighbor và trạng thái của chúng

Router#show ip ospf neighbor

Xem trạng thái interface ospf.

Router#show ip ospf interface

Xem danh sách eigrp neighbor và trạng thái của chúng.

Router#show ip eigrp neighbor

Xem trạng thái interface EIGRP.

Router#show ip eigrp interface

Xem tất cả trunk port trên thiết bị

Router#show interface trunk

ping IPv6

Router#ping 2000:1000:500:3::1

 

Lệnh copy trên router Cisco

Yêu cầu

Lệnh Cisco

Lưu cấu hình hiện tại từ DRAM vào NVRAM

copy running-config startup-config

Hợp nhất cấu hình NVRAM vào DRAM

copy startup-config running-config

Sao chép cấu hình DRAM vào TFTP server

copy runing-config tftp

Hợp nhất cấu hình TFTP với cấu hình router hiện tại lưu trên DRAM

copy tftp runing-config

Sao lưu IOS lên TFTP server

copy flash tftp

Nâng cấp router IOS từ TFTP server

copy tftp flash

 

Lệnh debug trên router Cisco

Yêu cầu

Lệnh Cisco

Bật debug cho RIP

debug ip rip

Xem thông tin debug IGRP tóm tắt

debug ip igrp events

Xem thông tin debug IGRP chi tiết

debug ip igrp transactions

Debug IPX RIP

debug ipx routing activity

Debug IPX SAP

debug IPX SAP

Bật debug cho CHAP hoặc PAP

debug ppp authentication

Tắt tất cả debug

no debug all

undebug all

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *