DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CNTT

1. Tư vấn, lập kế hoạch và chiến lược ứng dụng Công Nghệ Thông Tin (CNTT)

 • Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cho các tổ chức – doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tốc độ phát triển của tổ chức và doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn, ứng dụng CNTT theo từng giai đoạn cho các tổ chức/doanh nghiệp. Bao gồm cấu trúc hệ thống, phần quyền truy cập, kế hoạch triển khai, nhân lực, kinh phí,…..
 • Ứng dụng các mô hinh CNTT vào công tác quản lý và kinh doanh. Cũng như bảo mật thông tin dữ liệu cho tổ chức và doanh nghiệp
 • Tư vấn triển khai các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin, quản trị và vận hành hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013

2. Quy Trình triển khai ứng dụng Công Nghệ Thông Tin

 • Đánh giá hiện trạng Hệ thống Công Nghệ Thông Tin cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Phần mềm ứng dụng CNTT
  • Hạ tầng CNTT
  • Bảo Mật, An Toàn Dữ Liệu
  • Khả Năng vận dụng CNTT của nhân sự
  • Chính sách, cơ chế,và quy trình vận hành hệ thống CNTT
 • Đề xuất giải pháp ứng dụng Công Nghệ Thông Tin cho doanh nghiệp:

  • Xác định nhu cầu, chuẩn hoá và thiết kế quy trình phục vụ ứng dụng CNTT. Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh.
  • Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần cứng và phần mềm trong hạ tầng và hệ thống CNTT.
  • Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp CNTT, hạ tầng CNTT.
  • Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cho các giải pháp liên quan.
  • Chuyển giao hạ tầng và đào tạo nhân sự IT tiếp quản hệ thống hoặc sử dụng dịch vụ IT Outsource

3. Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng Dự Án CNTT – CCTV

 • Nghiên cứu các tài liệu đã có của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
 • Nghiên cứu Thiết kế sơ bộ của dự án;
 • Khảo sát bổ sung;
 • Lập Thiết kê thi công tuân thủ theo Thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt;
 • Nghiên cứu các nội dung chi phí liên quan đến Thiết kế thi công, xác định Tổng dự toán của Dự án;
 • Hoàn thiện Thiết kế thi công và tổng dự toán của Dự án;

4. Tư vấn giám sát dự án CNTT – CCTV

 • Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án CNTT
 • Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT

5. Tư vấn thẩm tra CNTT – CCTV

 • Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CNTT – CCTV
 • Thẩm tra Thiết kế thi công và tổng dự toán

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ IT TẠI HATECHNO

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HÀ NỘI